Skip to main content

கிறுக்கனின் கிறுக்கல்கள் - காதல் வாழ்த்து

உன்னை எவ்வளவு காதலிக்கிறேன் என்று வார்த்தைகளால் சொல்ல இயலாமல் மௌனங்களால் சொல்ல நினைத்தேன்,
ஆனால் மௌனங்களும் என்னை ஏமாற்றிவிட்டன.

என் இதயத்தில் நீ இருக்கின்றாய் என் பொய் கூற விரும்பவில்லை,
என் இதயமாய் நீயே தான் இருக்கின்றாய் என்ற உண்மையை நான் கூறி நீ அறிய விருப்பமில்லை.

நீ என்னுடன் இருக்கும் பொழுது நான் பறப்பதை போல இருந்தது உண்மைதான்,
ஆனால் அப்பொழுதும் உன்னை விட்டு பிரியக்கூடாது என்று பறப்பதை நிறுத்த நினைத்ததை கூற வில்லை உன்னிடம்.

சிறு பிள்ளை போல உன்முன் நிற்கும்போது வெட்கப்படவில்லை ,
ஆனால் இன்றும் உன் இதயத்தை கிழித்ததற்காக வெட்கி தலை குனிகிறேன்.

காதலர் தினம் என்பது என்றோ ஓர் நாள் மட்டும் காதலை பெரிதாய் எண்ணுபவர்களுக்கு என்று கூறினேன் நேற்று,
அந்த ஒரு நாளும் உன்னை கதற வைத்தேன் இன்று..:(

மன்னிக்காதே என்னை நீ உயிரே,
தண்டித்துவிடு மீண்டும் மீண்டும் என்னை காதல் செய்து....

பின்குறிப்பு: நேற்று இதை எழுதி, பரிசாக கன்னத்தில் வாங்கியதை எழுத வேண்டாம் என்று விண்ணப்பம் வந்ததால் அதை எழுதவில்லை ..;)

Comments

Popular posts from this blog

My 10 years in Application Development

It's been around 10 years since I started programming. May be a bit more, if I have to include my first attempts at C programming in school. But it would be a grave insult to call remembering ten lines of code and just replicating it to put a star on the screen. I also did a course on Visual basic, but it was more gimmicks that Application development. But it was truly in the year 2007 when I started my Master in Computer Applications that I found a new flare for developing applications. 
I was very late to computers in general and even when I joined my Masters, computers were not really accessible to me. But when I joined my Masters where one is actually expected to hone the skills which they already have, but in case it was were I was learning the skills, initially it was very difficult. I was not sure what computers had for me nor I had a natural flair for programming. But the thing about computers that attracted me was the visual medium it gave. Initially it was just a door t…

Changing Timezone in Postgresql, Ubuntu

Timezone and locale are integral concepts that one should be aware of when implementing a System. For example. if you create a database in PostgreSql, it will use the default System settings for the database. Lets say you have a server in UK and your client is US. If the client tries to retrieve the current date or time, it is going to show the UK time and not the US one.
Today I encountered a different issue in our client place where the Ubuntu timezone and PostgreSql timezone were showing a incorrect values. Instead of Indian Standard Time (IST) it was showing Pacific Daylight Time(PDT). These are the steps that I followed to change the timezone to IST in PostgreSql and Ubuntu.
Changing timezone in Ubuntu:
sudo dpkg-reconfigure tzdataYou will be prompted to choose the continent and then the area. Provided screen shots where we configure the location.
Use TAB key to navigate to the OK button and then press Enter.

The changes will get reflected immediately. To check it you can open a n…

Dissecting Openbravo 3.0 UI Architecture

Having been worked on Openbravo 3.0 UI for more than a year now (right from RC1) , Openbravo has leaped ahead of most contemporary ERP's in terms of UX design and usability. And a part of the credit has to go to the community too as they were actively involved in finalizing the UX and also involved enthusiastically in tested out the RC versions and providing their feedback.

In this post, I have tried to draw limelight on the basic UI components that are being used in Openbravo and their corresponding smartclient components. This is just to provide a very high level idea on how the entire architecture is coupled together. I have tried to use a single screen shot of Openbravo interface and tried to map the base components here.

The hierarchy can be visualized in simple terms as follows:

Exhaustive information on these components are provided in the Openbravo Wiki here.

Most of these components are defined and managed from individual files (or code) thereby making it really easy to …