கிறுக்கனின் கிறுக்கல்கள் - நினைவுகள்

 உறங்கிக்கொண்டே இருந்தேன் கனவில் நீ வருவாய் என்ற நம்பிக்கையில்...
 இன்றும் உறங்கப்போகிறேன்... நிரந்தரமாய், இறந்த பின் நினைவாகவாவது
உன் மனதில் இடம் பிடிப்பேன் என்ற நம்பிக்கையில்...


Comments

Popular posts from this blog

Changing Timezone in Postgresql, Ubuntu

My 10 years in Application Development

Dissecting Openbravo 3.0 UI Architecture